Sıkıntı ve Baskı Zamanlarında Motivasyon ve Cesareti Korumak için 10 Düşünce Noktası

Pavlus sıkıntı ve baskı zamanlarında Müjde’yi duyurmadaki motivasyonunu ve cesaretini koruyabilmek için 2.Korintliler mektubu dördüncü bölümde açıklanan dört önemli düşünce noktası belirledi. Peki biz Rab İsa’ya olan tanıklığımızda cesaretimizi korumak için ne yapabiliriz? Pavlus’un yaptığı gibi zor zamanlarda cesaretimizi ve motivasyonumuzu korumak için bazı düşünce noktalarına ihtiyacımız var.

a. Tanrı’nın Merhameti
Bu Tanrı’nın lütfuna ve kurtarışına odaklanmış bir bakış açısıdır. Tanrı, İsa Mesih’in çarmıhında tüm günahlarımızı kaldırmış ve bizi Oğlu İsa’nın kanıyla kendi önünde tamamen doğru saymıştır. O halde çarmıh bildirisi Mesih İnanlısı için cesaretle ilan edilecek bir haberdir. İsa’nın adından utanmak yerine Kutsal Ruh’un gücüyle kaybolmuş kişileri İsa ile bağlantıya geçirmek için Tanrı’nın merhametini yani bizim için neler yaptığını ve bizi nasıl kurtardığını anımsayalım.

b. Tanrı bizi kendi önünde bir gün dirilteceği için
Pavlus; 1.Korintler 9:6’da “Müjde’yi yaymazsam vay halime.” demektedir. Tanrı her birimizi bir gün ölümden diriletecek ve her inanlı Mesih’in yargı kürsüsünün önünde duracaktır. O zaman Matta 25:14-30 ayetlerini anımsamak oldukça önemlidir. Bir gün Adil Yargıç Olan Rab, köleleri ile hesaplaşmak için dönen bir efendi olarak bize verdikleri ile ne yaptığımızı soracaktır.

c. Tanrı’nın adının yüceliği için şükranlar artsın diye
Bu Tanrı’nın yüceliği yaşamımızın merkezine alan bir yüreğin tutumudur. Mesih merkezli bir yaşamın dışsal ifadesi olarak Müjdeleme; Tanrı’nın adının yeryüzünde yüceltilmesi için bir tutkuya sahip olduğumuz anlamına gelir. Mesih İnanlısı Tanrı’yı yaşamında ilk sıraya koyarak ve her şeyden üstün kabul ederek ve de tüm önceliği Rab’be vererek Tanrı’nın yüceliği için şükranların yayılmasından zevk alan, manevi bakımdan aç bir yüreğe sahip olur.

d. Sıkıntılar bizi yüceltiyor
Pavlus aracılığıyla konuşan Kutsal Ruh, “geçici hafif sıkıntılarımızın bize ağırlıkta hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak kadar büyük, sonsuz bir yücelik kazandırdığını” söyler. İsa’nın adından ötürü sıkıntıya, baskıya ve hakarete uğradığımızda Mesih’in acılarını taşımış ve devam ettirmiş oluruz. Mesih İsa böyle bir tanıklığı kendi gününde onurlandıracaktır.

a. O Her Zaman Bize Sadık Kalacak (2Ti.2:13)
Tanrı bizi asla terk etmeyeceğini söyler ve Rab, Sadık Tanrı’dır. Aynı şekilde Rab kendine sadık kalmamız ve O’nun önceden hazırladığı kendi iyi işlerini Kutsal Ruh’un gücüyle yerine getirmemiz için bizi seçmiştir. Mesih’e tanıklığımızı sürdürürken Rab’bin sadakatini anımsayarak Ruh’un gücüyle cesur olalım.

b. İsa Benim için Çok Acı Çekti
İsa Mesih işkence ve hakarete uğradıktan sonra utancı hiçe saydı ve çarmıh üzerinde ölüme katlandı. Mesih İsa çarmıhta kendini günahlarımıza karşılık kurban olarak sunduğunu ve O’nun bize olan sevgisini anımsayalım. Mesih İsa’nın sevgisine nasıl bir karşılık vermeliyiz? İsa dedi ki; “Ben seven sözüme uyar.” O halde Kutsal Ruh’un İsa Mesih için bizi etkili tanıklar yapmasına izin verelim. Sıkıntı ve baskı zamanlarında cesaretimizi yitirmemek için Mesih İsa’nın çarmıhtaki işi ve sevgisi bizim için yeterlidir. 

c. Dua Ederek Kutsal Ruh’u Davet Etmek ve Ruh’la Dolmak
İsa Mesih ölümden dirildikten sonra göğe yükselmeden önce öğrencilerine bir vaat bıraktı. Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız… ve benim tanıklarım olacaksınız (Elç.1:8). Hristiyan yaşamının güç kaynağı Kutsal Ruh’tur. Kutsal Ruh ile dolmak, Ruh tarafından güçlendirilmek ve yönetilmek anlamına gelir. Kutsal Ruh ile doldurulduğumuzda Mesih için etkili tanıklar alırız ve Müjde’yi paylaşırken ya da öğrenci yetiştirirken hizmetimizde ürünler görürüz. Kutsal Ruh ile nasıl dolabileceğinizi öğrenmek için web sitemizin kaynaklar bölümünde yer alan “Ruh’la Dolu Harika Yaşamı Keşfettiniz Mi?” isimli kitapçığı okuyabilirsiniz. 

d. Tanrı Bizden Yanadır. Oğlunu Bile Bizim için Verdi
Tanrı seni seviyor. Yaşamındaki zorlukları, acılarını ve problemlerini görüyor ve seninle yakından ilgileniyor. İsa, Yuhanna 17.bölümde şöyle dua etti; Dünya beni senin gönderdiğini, beni sevdiğin gibi onları da sevdiğini anlasın (Yuhanna 17:23). Şimdi durup düşünün; Göksel Baba seni, biricik oğlu İsa’yı sevdiği kadar seviyor. Daha az değil…

e. Tanrı’nın Bu Durum için Bir Planı Var
Tanrı yolları ve yaşamlarımızdaki çalışma tarzı çok derindir ve bizim anlayışımızın çok ötesindedir. Aynı zamanda biliyoruz ki Tanrı her olayı, durumu ya da kişiyi bir şekilde kullanır. Zor zamanlardan geçerken Rab’be güvenmek için geçerli sebeplere sahibiz. Rab her şeyi bilir ve her şeye gücü yetendir. Tanrı güvenilir Babamız olarak yaşamlarımızda çalışır. O halde Rab’bin tasarılarına güvenmeyi ve durumları O’nun eline bırakmayı öğrenmemiz gerekiyor.

f. Tanrı’nın Benim Babam Olduğunu Hatırlamak
Zaferli bir Hristiyan yaşamının temeli Tanrı’nın karakterine ilişkin doğru bilgiye sahip olmakta saklıdır. Tanrı bizim Babamızdır ve bizi sever. Tanrı’nın kendisini “Göksel Baba” olarak açıklamış olması nedensiz eylem değildir. Tanrı’nın Baba yüreğine bakarak ve iman yoluyla başkalarını sevmeye karar vererek Tanrı’nın sevgisini (agape) yüreklerimizde taşıyabiliriz ve bu bu sevgi hem bizi hem de başkalarının hayatlarını değiştirir.

Nilüfer Protestan Kilisesi Kutsal Kitap Çalışma Grubunun Ortak Hazırladığı Materyaldir

Bir yanıt yazın